حقایقی از ایران .برنامه 33

با دکتر حسن کیانزاد و هوشنگ کردستانی

منبع: 
یوتوب
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
عقل چیز خوبیست، بدون کمک خارجی امکان براندازی رژیم نیست. این جنایتکاران لشکرکشیدند رفتند سوریه و مردم را کشتند، برعکسس را هم میتوانند انجام دهند، برای سرکوب مردم از سوریه و لبتان و یمن لشکر میاورند. اینها با قسم و آیه و من بمیرم تو بمیری نمیروند.
عدم انتشار شده: 
false