سی ان بی سی: گام‌های آرام عربستان به سمت جنگ مستقیم با ایران