توافق' رهبران آمریکا و فرانسه برای مقابله با ایران و حزب الله