فرق حججی شما و ابوبكر ما

با تمام رنجی كە مردم در ایران از این حكومت میكشند،آیا زمان آن نیست از خودتان سوال كنید كە این جامعە نیاز بە ابوبكر دارد یا حججی؟

فرق حججی شما و ابوبكر ما
يكي براي انسانيت رفت / يكي براي روسري اسد 
آنهای كە برای حججی سینە چاك میكردند،آیا از خودشان پرسیدەاند كە چرا حججی در سوریە بود؟ قاعدتا جوابشان این است كە او برای جنگ با داعش رفتە بود.اما این قرائتی است كە قاسم قصاب و اعوان انصارشان بە خورد شما میدهند.حججی و امثال او برای جنگ با داعش در سوریە نیستند.بلكە برای داعشی كردن كل منطقە بە آنجا رفتەاند.در جائیكە شما سرمست از ولگردیهای قاسم قصاب هستید،او معمار جنگهای فرقەای در منطقە است.تا بحال از خودتان سوال نكردید كە در كشوری كە هویتی غیر از شیعە رسمیت ندارد،چگونە حججی و دیگران میتوانند ناجی سنیها باشند؟ یا در كشوری كە مردمانش بە حكومت اعتماد ندارند تا كمكهای مردمی را بە آنها تحویل بدهند،چگونە میتواند مورد اعتماد دیگران باشد؟
زلزلەای در كرماشان روی داد و ابوبكر نامی كە اسمش مدرك جرم در ایران جمهوری اسلامی محسوب میشود،بواسطە عدم اعتماد بە نهادهای دولتی رهسپار منطقە می شود تا كمكهای مردمی را خود بدست زلزلەزدگان برساند.ابوبكر خود را سنی و شیعە نمیدانست،اما آگاە بە این مسئلە بود كە خانە و كاشانە انسان كورد ویران شدە و باید بە یاری او بشتابد. انسان بودن و انسانیت ابوبكر را ترغیب كرد تا از غم زلزلەزدگان بكاهد.اما آنچە حججی را ترغیب میكرد مدافع حرم بودن بود. حرمی كە جایگاە مقدسی برای شیعیان و ابزاری برای مشروعیت بخشیدن بە سیاستهای غیر انسانی جمهوری اسلامی است.
دنیای حججی و ابوبكر دو دنیا متفاوتند.دنیای حججی دنیای سراپا ایدولوژیك و مملو از تنفر و دنیای ابوبكر جهانی از مهر و انسانیت. حججی تبدیل بە ابزاری برای سیاستهای غیر انسانی قاسم قصاب و همفكران شد،اما ابوبكر خود فاعل رسالتی بود كە در پس آن كاستن از رنج انسانها معنا دارد.
با تمام رنجی كە مردم در ایران از این حكومت میكشند،آیا زمان آن نیست از خودتان سوال كنید كە این جامعە نیاز بە ابوبكر دارد یا حججی؟
 ناشناس . سمكو. هيوا سنه

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دخالت جمهوری اسلامی در امور کشورهای منطقه در راستای صدور انقلاب و گسترش تفکر داعشی از نوع شیعی در منطقه است. در این راستا اموال مردم بدبخت ایران صرف زیاده طلبی رهبران حکومت اسلامی ایران میشود در حالی که بسیاری از مردم ایران به نان شب محتاجند ده ها میلیارد دلار از اموال ملی صرف دخالت در کشورهایی همچون سوریه و لبنان و اسرائیل و یمن و عراق میشود. برای مثال جمهوری اسلامی تنها در جنگ سوریه تقریبا 40 تا 50 میلیارد دلار هزینه کرده است.
به هر روی دخالت های حکومت اسلامی در کشورهای دیگر برای ایران بسیار مخرب بوده و هیچ سودی برای ایران و ملت ایران ندارد.

به فحش و اهانتهایی که در این مقاله به سلیمانی و حججی شده کاری ندارم که یک مقاله اگر قصدش روشنگری است باید بیطرفانه و بدور از فحاشی و استفاده از الفاظ تند به ارائه اطلاعات درست پرداخته و سپس به نقد و تحلیل بپردازد. اما نکته مهم در این مقاله