کامران قادری به مرز ایران نزدیک شده است

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
حتما بیاد ملکه تومروز مادر تور کها هم خواهد افتاد . ملکه تومروز دستور داد سر کورش را ببرند و در طشتی پر از خون بیندازند
(هرودوت)
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
کامران قادری نوروز امسال از سوئد بسوی ایران براه افتاده است. او با پیمودن حدود 7500 کیلومتر با پای پیاده و ارابه بیش از یکصد کیلوئی خود که به درفش سه رنگ شیر و خورشید نشان آراسته شده است، اینک به مرز ایران در ترکیه رسیده است. او قصد دارد در ایران بسوی پاسارگاد آرامگاه کوروش بزرگ برود و از آنجا خود را به خلیج همیشه پارس برساند. خودش میگوید که این یک حرکت نمادین هست و امیدوار است که این حرکت به مردم ایران نیرو داده و آنها را از ستم چندین ساله رها سازد. حرکت نمادین وی حرکتی بزرگ و تاریخی در راستای نافرمانی مدنی است . او را پشتیبانی کنیم . امیدوارم آقای توکلی بتوانند با ایشان گفتگوئی را ترتیب دهند.
عدم انتشار شده: 
false