گفتگو با دکتر دوشوکی در باره افشاگری های تیم احمدی نژاد

در این گفتگو ، کیانوش توکلی در باره افشاگری های احمدی نژاد، بقایی و مشاعی و اینکه چه سیاستی از سوی سکولار ها و مخالفین جمهوری اسلامی ایران بایستی اتخاذ شود .آیا بایستی بخاطر رفتار گذشته شان ، مورد سرزنش قرار گیرند؟ویا نشریات آنان که در نقد دستگاهها ی رهبری رژیم، باز نشر کرد ؟ویا یا سیاست فعال تری در پیشرفت. .....

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: