گفتگو با فرزين بستجاني : احمدي نژاد و چهار سوپر پاور منطقه

فرزين بستجاني از فعالين قديمي جبهه ملي كه. براي مدتي در صحنه سياسي حضور نداشت در اين گفتگو ابتدا در باره افشاگري تيّم احمدي نژاد ،سپس از چهار سوپر پاور خاورميانه و در پايان در باره يكصد سال تجربه شكست مي گويد .

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: