دانشگاه برمی خیزد!

ویدئو
آذر ماه 1396، شاهد اعتراضات چشمگیر دانشجویان ایرانی به مدیریت فاسد و ناکارآمد دانشگاهی، پولی سازی روز افزون دانشگاه ها و بالاتر از اینها به ستم و فساد رژیم جمهوری اسلامی است.
در آستانه ی 16 آذر، روز دانشجو، دانشجویان میهن در گردهمایی های گسترده ی خود، با فریاد کردن بیباکانه ی شعارهای رسای مدنی و سیاسی، نوک اعتراض خویش را متوجه نهادهای فساد و جنایت رژیم می سازند.

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: