خأمنه اَي به ته خط رسيد!

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: