حسين لاجوردي:چرا تلويزيون انديشه بسته شد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
اقای لاجوردی تلویزیون اندیشه همه چی داشت جز اندیشه .بطور کلی سلطنت طلبان در طول این چهل سال گذش ته هزاران ساعت حرف زدند و سفسطه کگردند ولی اندیشه نوینی ارائه ندادند .سابقه مبارزه ندارند چون در ایران در قدرت بودند و از طریق اشاعه شایعات در جامعه و جعل تاریخ و هوچیگری مقاصد دولت استبدادی سابق را اجرا میکردند . اغلب بزرگ تلویزیون داران ما از کارگزاران رژیم سابق هستند و هیچ درک درستی از عدالت اجتماعی و دموکراسی و نهادهای دموکراتیک در جامعه ندارند .هرچه تعداد اینها کمتر شود به نفع جنبش آزادیخواهی مردمان ایران خواهد بود .قادر به تغییر هم نیستند چون در برهه ای از دوران زندگی هستند که از تغییر هراسان و از واقعیت گریزان هستند .ما احتیاج به تولید اندیشه دموکراتیک داریم تا آن را بوسیله تلویزیون در ایران منتشر کنیم و اندیشه راهنما داشته باشیم برای مبارزه میدانی واز تک و تعریف و تبلیغات فردی دوری کنیم
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
جناب دکتر لاجوردی، نخست اینکه تلوزیون اندیشه بدون شاهزاده آعاز بکار کرد. دوم اینکه گیرم در یکی دوسال گذشته شاهزاده با امیدی کمکهای مالی هم برای ماندگاری اندیشه کرده باشند ، با توجه به اینکه بقول شما هیچ گونه سانسور در تلوزیون نبود و هر کس که خود را سیاسیکار و حامعه شناس و ژورنالیست بحساب آورد ، در مسیر فکری خود پیش رفت و بدون اینکه برای سرنگونی یا انحلال و براندازی برنامه عملی ارائه و انجام دهد. چرا باید به کار بدون ثمری ادامه دهد؟ شما خودتان از خود محوری و خود پسندی و حسادت سایر کوشندگان مینالید ، آیا این صفات شامل خود شما هم میشود؟ آیا برای اینکه سایر دگر اندیشان را قانع بفرمائید و برای اینکه بتوانید آنها بگرد میزی بنشانید بغیر از مصاحبه و ابراز شکایت از آنها عمل دیگری انجام دادید؟ پر واضح است وقتیکه هر فعالان سیاسی ساز خود را بزند آخوند هم بخلافتش ادامه خواهد داد.
عدم انتشار شده: 
false