ترکیه ۲۷۰۰ نفر را به اتهام ارتباطات تروریستی اخراج کرد