سرگذشتِ سایت ایران گلوبال، نمای ایرانِ امروز و فردا

اکنون که ما به فعالیّت و همکاری خود با این سایت پایان داده ایم، پرده بر چهرهء واقعی این سایت برداشته شده است که همانا جولانگاه پان تُرک و پان عرب، و نیروههای اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی سفاک است و نمودار و دیاگرام بازدیدکنندگان این سایت به پایین ترین درجه و سطح خود رسیده است.

 

 

1- سایت در آغاز تشکیل، خود را آینده نگر معرفی کرد، من صرفأ به منظور آینده گری به آن پیوستم، چون دیدگاهی آینده نگر داشتم و دارم.

2- روند سایت به قومی گری بویژه به تُرک تباری و عرب تباری ضد ایرانی و به مکان جعل تاریخ، واژگونه نگاری، موازی سازی، توهین و تحقیر زبان و فرهنگ ایرانی تبدیل  شد، و من ناخودآگاه و ناخواسته در این کانال افتادم و به مقابله پرداختم

3- مسئولین سایت ایرانیان را از این سایت راندند، امّا من در کنار چند نویسندهء دیگر با قبول زحمات و بد زبانی ها در این سایت ماندیم، و با روشی دمکراتیک و منطقی و پژوهشی علمی و با تاریخ نگاری مستند، علیرغم پشتیبانی آقای توکلی از این دو طیف،جبههء پان ترکیسم و پان عربیسم را از این سایت به حاشیه پرتاب و در واقع خلع سلاح کردیم.

4 – وزارت اطلاعاتی های جمهوری اسلامی وارد سایت شدند و در کنار و در جبههء پان ترکیسم و پان عربیسم قرار گرفتند، آنها هم کاری از پیش نبردند و عرصه را بر آنها هم تنگ کردیم و بجز توهین و تهدید، دیگر با خفت و خواری حرفی برای گفتن نداشتند.

5 – پان ترکیسم و پان عربیسم و پان اسلامیسم و وزارت اطلاعاتی رژیم سفاک جمهوری اسلامی، با ناتوانی به نزد مسئول این سایت شکایت  میکردند، و مسئول سایت به آنها امتیاز میداد و میدهد و برای ما نسخه می پیچید که باید سایت دیگری را برای مقالات خود پیدا کنیم، زیرا سایت ایران گلوبال جای ما نیست.

6 – مسئولین این سایت هیچگاه احترام نویسندگان خود را نداشت و ندارد، و هیچوقت از موقعیّت اجتماعی و سیاسی این نویسندگان پاسداری نکرد و نخواهد کرد و هر گاه لازم شد، این نویسندگان را صرفأ برای کسب امتیاز و  موقعیّت اجتماعی خود به این و آن فروختند و میفروشند و از آنها فقط استفاده ابزاری کرده اند و میکنند

7 – مسئول این سایت آقای کیانوش توکلی خود بجز کمک مالی و وقت گذاشتن، در شناساندن و در غنی کردن مطالب و راهکارهای لازم و از لحاظ فکری و اندیشه ورزی و در راستای سیاست ورزی راسیونال و خرد گرا و در آینده نگری آن هیچگونه مؤثر نبوده و نیست.

8 – مجموعهء روند سایت و شخص اقای توکلی در کنترل تُرک تباران بوده و هست، و از خود ارادهء مستقلی نداشته  ندارد و خود را بی اختیار به موج زمان و شرایط  واگذار کرده است و هر روز از این شاخه به آن شاخه می پرد و یا ایشان را پرواز میدهند.

9- مجموعهء روند سایت جهان بینی و جهت فکری و سیاسی مشخصی را ندارد و دنبال نمیکند، و بستگی به مزاج روزانهء مسئولین این سایت دارد. یک آنارشیسم فکری و نظری و سیاسی بر سامانهء این سایت حاکم بوده و هست، یک بازار زرگری و مسگری است که هر کس چکش بر سندان می کوبند، تا واقعیّت ها را کسی نشنود و در هیاهو گم شوند.

10 - نظام جمهوری اسلامی و پان ترکیسم و پان عربیسم بهترین بهره برداری را در جهت کوبیدن ناسیونالیسم و هویّت سالم ایرانی و در خدشه دار کردن تاریخ و فرهنگ ایران از این سایت ایرانگلوبال کردند و میکنند.

11 – نویسندگان پان تُرک و پان عرب، و وزارت اطلاعاتی ها هیچگونه محدودیّتی برای انتشار مطالب و نظرات بدون پشتوانهء خود را نداشته و ندارند، امّا پان ایرانیسم و نویسندگان ایرانگرا محدویّت داشته و دارند، مجموعه این سایت بسود منافع پان ترکیسم و پان عربیسم بیشتر تلاش دارد تا در جهت منافع و امنیّت ملّی ایران. یا بطور کلی موضوع ایران و ایرانیّت برای مسئولین این سایت بی اهمیّت هست و هیچگونه مسئولیّت و تعهدی در مقابل آن ندارند.

12 – مسئولین سایت قانون و اصولی را که خود بنا نهادند، یعنی اشتراکی بودن روند سایت را زیر پا گذاشتند، و هر زمان که ضرورت باشد، با بی توجهی به نظر و رآی مجموعهء صد نفری نویسندگان و با در نظر نگرفتن موقعیّت اجتماعی و سیاسی آنها، مجموعهء سایت را هدفمند در اختیار، گروهها و نهاده های خاصی با افکار نا مطلوب گذاشتند و میگذارند، که کاملأ غیر دمکراتیک عمل کردند و میکنند، و یا ضد ایرانی عمل میکنند.

 آخرین نمونه آن گذاشتن مجموعه سامانهء سایت در اختیار گروهگ و فرقهء 8 نفری سکولار دمکراتها بود، که خود آقای توکلی و دوستان ایشان چه کودکانه و چه بی پرنسیپ و ارزان قیمت برای آنها به تبلیغ وسیع آن پرداختند و با هر ساز  و آوازی رقصیدند.

13 – من در حدود دو تا سه ماهی است که در یک کامنت به اطلاع آقای کیانوش توکلی رساندم که تا زمانیکه روند سایت ایران گلوبال این چنین هست، مایل به همکاری با این سایت نیستم. من در مقابل مباحث سیاسی و علمی و تاریخی مستند، با فرهنگی متین، با سرمایه گذاری وقت و تندرستی خویش هرگز عقب نشینی نکرده و نخواهم کرد،

امّا تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهم داد که فردی و یا گروهی به میدان شخصی و حقوقی من وارد شود و یا تجاوز کند و یا موقعیّت اجتماعی و سیاسی ما را به بازی بگیرد و یا در بازار بورس سیاسی بر ارزش گذاری ما چانه و چونه بزنند، جمهوری اسلامی تلاش فراوان کرد و نتوانست، تلاش افراد در این راه بجز خودسوزی و رسوایی خویش، نتیجه ای نخواهد داشت.

14 – اکنون که ما به فعالیّت و همکاری خود با این سایت پایان داده ایم، پرده بر چهرهء واقعی این سایت برداشته شده است که همانا جولانگاه پان تُرک و پان عرب، و نیروههای اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی سفاک است و  نمودار و دیاگرام بازدیدکنندگان این سایت به پایین ترین درجه و سطح خود رسیده است.

15 – رسانه های گروهی دیداری، شنیداری، و نوشتاری ایرانیان بار دیگر نشان داد، که آنها هنوز به آن رشد و بلوغ از شناخت عمومی و درک درست و عمیق از دمکراسی را ندارند و همه به محافل روزه خوانی، دوستی و خانوادگی، رقص بابا کرم، رقص قاسم آبادی، هم ولایتی بازی ها، و بگو مگوهای بیمورد و بی مصرف دور منقل تبدیل شده اند و یکی پس دیگری ورشکست و رسوا خواهند شد.

16 – مردمان و مسئولین تُرک تبار سایت ایران گلوبال با همراه کردن آقای توکلی با خویش، خود باعث سقوط اعتبار این سایت شدند، امّا اکنون با گریه و زاری و اشک ریختن اطراف آقای توکلی را گرفته اند، از یک سو انتقادات بسیار بر ایشان وارد میکنند و از سویی دیگر رهنمود وارستگی و نجات سایت ایران گلوبال را هم میدهند، این همان شرایطی بود و هست که بارها هشدار آنرا دادیم، در فردای ایران هم این مردم چنین خواهند کرد.

17 - بنا بر این امروز که رادیو و تلویزیون و سایت های ایرانی دیگر بی اعتبار شده اند و به آنها در جهت منافع ملّی دیگر اعتمادی نیست، و در حقیقت باعث پراگندکی  و گسست اپوزیسیون و عامل تفرقه در بین اقوام ایرانی شده است. مرحلهء سیاسی و دمکراسی از حوزهء عمومی و رسانه ای عمومی و ملّی خارج شده است و هر منطقه و جغرافیا باید بفکر مناطق مختص بخود باشد،

18 -  اکنون تجربه شده است که منافع جغرافیایی، گیلان و مازندارن، خراسان، یزد و کرمان و تهران، قم، با منافع سیاسی و اقتصادی جغرافیا و استانهای غرب و جنوب غربی و جنوب کشور یکسان نبوده و نیست، و رسانه های ملّی و سراسری دیگر منبع اطلاعاتی و کسب اخبار مورد اعتبار و اعتماد نیستند که نباید از آنها در به سرانجام رساندن راهکارهای برنامه ریزی و آینده نگری امروز و فردا کمک گرفت.

30.12.2017 میلادی، آلمان

منبع: 
آرشیو نویسنده
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به: فرستاده شده توسط محسن کردی در س., 01/02/2018 - 04:36
من یکبار دیگر کامنت خودم را با دقت خواندم تا ببینم تندی یا توهینی کرده ام؟
"چاک دهان خود را باز کنید" اصطلاح مودبانه و متمدنانه ای در پلمیک سیاسی نیست، معلوم میشود بدلیل ضعف استدلال عصبانی شده اید. اگر در سال 1396 هنوز قادر به تحمل عقیده مخالف خود که محترمانه هم بیان شده نیستید، راه درازی در پیش دارید. جای شما بودم همینجا عذرخواهی میکردم.
جمع کردن من با بهمن موحدی و ... هم برایم مطلقا مفهوم نیست، نه آنها را میشناسم و نه توافقی با عقایدشان دارم.
واقعا درک نمیکنم چطور نفی نژاد پرستی و درخواست از یک نویسنده برای باقی ماندن در بحث میتواند اینقدر شما را عصبانی کند.
از طرف دیگر هم به شما غبطه میخورم: خوش به احوالتان که برای تهمت های خود نیازی به استدلال ندارید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب توكلي گرامي ،من ازتصميم شماناراضي ومتاسفم,خودتان بهترميدانيدكه بنده ازمنتقدين أوليه وجدي آقاي كرمي و......بودم وهستم زيرامعتقدم كه اين اشخاص به بهترين طريق نظرات ناسيوناليستي افراطي وشونيستي فارسگرا درتحقيرملل غيرفارس بيان ميدارندواين خودبهترين افشاگري پانفارسيسم اپوزيسيون وحكومتي است نمونه اش همين نوشته هاي محسن كردي است كه ضمن پوچي وگيجي!!!ولي افشاگرخودي است اميدوارم ناصركرمي هم مثل محسن كردي واقبالي بيشتربنويسد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک انسان
اقای توکلی از معدود کسانی است که علیرغم تعلق به نسل گذشته واقعیات موجود جامعه فعلی ایران را کاملا درک نموده و سیاستی پیش گرفت که میتواند الگوی مناسبی جهت جلوگیری از ویرانی و کشتار انسانهای بی گناه در اینده جغرافیای سیاسی ایران گردد. به عنوان یک فعال مدنی اذربایجان که متعلق به نسل بعد ازانقلاب است از جناب توکلی تشکر و قدر دانی مینمایم.
ممنون عمو کیانوش
راحت پایدارو سلامت و سرزنده باشی
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اكانت ناصر كرمي برأي هميشه مسدود شد،أين كار را با تفاضاي خودش انجام داديم ولي ايشان ديروزبه اينجانب اعتراض مي كند ،چرا أكانت منو بستي؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام : آقای حسین کردی
زیباست وقتی که شما آقای کیانوش توکلی را نصیحت کرده و مذمت می کنی و ایشان را ارشاد می فرمایی و دستور می دهی که ایشان باید دست از ایراندوستی ، انساندوستی ، دست از حقوق بشر ، دست از دفاع ازحقوق پایمال شدۀ غیر فارسها در ایران بردارد و او را تهدید می کنی غیر از این راه بیراه ، غلط ، و خیانت است . باید از ته دل خندید !
آقای حسین کردی ، ممنون از این کمک شایانتان ، آری ما به این ..... شما نیاز داریم چون که سالهاست ما تلاش می کنیم به آذربایجانیها شما و شماها را معرفی می کنیم .
ولی آنها نژادپرستی شما را از ما قبول نداشته اند بلی شما خودتان را بهتر به نمایش می گذاری از این بابت از شما متشکریم . لطفا ادامه دهید !
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کرمی عزیز، من سالهاست که شاهد مطالب شما هستم و تقریبا در همه موارد همنظریم. من هم امیدوارم که پس از این سالها بتوانیم به میهن عزیزمان باز گردیم و خاک عزیز آنرا ببوسیم و دوباره ما مردم ترک و فارس و کرد و بلوچ و عرب و ترکمن و هر لهجه و زبانی دست به دست هم ایران زیبای مان را باهم بسازیم.
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب نسیم، برای آنکه سایت بدست شما یا بهمن موجدی یا اغلوها بیافتد حتما لازم نیست که کد سایت را در اختیار داشته باشید. اتفاقا بهترین روش آن است که یک غیر تورک کد سایت را داشته باشد و شما بعنوان مخاطب در بحثها شرکت کنید. و سپس با استفاده از نقطه ضعف مدیر سایت در مورد درکش از دمکراسی و آزادی بیان اختیار سایت را بدست بگیرید. چاک دهان را باز کنید و مخالفان تان را با زشت ترین کلامها زیر حمله بگیرید و مدیر سایت جرات نکند پاسخ تان را بدهد چرا که از انگ خوردن میترسد. نمیخواهد که شما ناشناس ها او را به هواداری از نژادپرستها و فاشیستهای پهلوی چی متهم کنید. و این درحالی که او شناختی دستکم بیست ساله از من و دیگرانی مانند من دارد و میداند که چنین نیستیم. و شماها از این آب گل آلود خوب ماهی میگیرید.
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امروز هم بهترین برخورد با اینها این است که اجازه نشر عقاید شان را ندهی. فوقش میگویند که تو در مقابل فشارهای ما وا دادی و یا دمکرات نیستی. خب بگویند. هم تو خودت و سابقه ات را میدانی و هم دیگران. در همین مدت که به تو تهمت زده شد تعدادی از همرزمانت پس از سی چهل سال پیدای شان شد و حیثیت سیاسی شان را گذاشتند و از تو دفاع کردند و گفتند که جان شان را نجات دادی. شاید بگویی این شده روش سایت که نظرات آنها را نیز درج کنی بسیار خوب. اما دیگر اجازه لجن پراکنی و مزه پراندن و متلک را به آنها نده. این که دیگر دمکراسی نیست. توهین به رضاپهلوی و چاک دهن را باز کردن که دمکراسی نیست. رضاپهلوی میتواند قانونا شخص تو را بعنوان مسئول سایت به اتهام بردن آبرو و حیثیت وی به دادگاه بکشد. در همان دانمارک که تو زندگی میکنی حق ندارند به یک الکلی دائم الخمر که روی نیمکت کنار میدان می نشیند توهین کنند چه برسد به یک شخصیت
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش عزیز، تجزیه طلبی در حد برخورد نظری جرم سیاسی نیست و اگر هم باشد مگر ما آریایی های نژاد پرست میتوانیم تا وقتی در ایران دولت مرکزی ارتش و یگانهای سرکوب بدست مان نیافتاده آنگونه که اینها خیال میکنند و زندان و شکنجه و هزار هزار اعدام شان کنیم؟ نه تنها برخورد نظری و تئوریک تجزیه طلبی جرم نیست بلکه لازم هم هست تا این موضوع شکافته شود. و ما همان اوایل که سر و کله اینها پیدا شد مقاله پشت مقاله با اینها برخورد نظری کردیم. بسیار هم خوب بود. اما دیگر رسید به جایی که دیگر حرفی برای گفتن نماند. یعنی آنها حرفهای شان را زده بودند و ما هم زده بودیم و نه ما از موضع مان پایین آمدیم و نه انتظار داشتیم با دوتا مقاله ما آنها از موضع شان پایین بیایند اما خوشحال بودیم که با نظریات اینها آشنا شدیم. ولی وقتی ما گفتیم که دو طرف تیر جعبه حجت شان را بیانداخته اند و دیگر حرفی در این مورد نمانده بیایید مسائل مرب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان عزیز سلام و عرض ادب دوباره اقای محسن کردی اسم من علی است و فامیلی ام انزابی دیگر چه میخواهی. ببین دوست عزیز اکثریت ایرانیان هر حکومتی را بخواهند سر کار بیاورند چه سلطنتی - جه اسلامی -چه سوسیالیستی چه جمهوری وووووو باقبول شرایط زیر برای بنده قابل قبول است. 1- متوقف شدن اعدام 2- آزادی قلم وبیان 3- استقلال قوه قضائیه 4- تقسیم عادلانه ثروت 5- تقسیم عادلانه در امد 6- حقوق برابر زن و مرد 6- به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های مذهبی و دینی 7- به رسمیت شناختن حقوق ملیت ها از جمله تحصیل به زبان مادری ویادگیری زبان ارتباطی ایرانیان 8- به رسمیت شناختن حقوق انسانی و حقوق بشر 9- رعایت عدالت اجتماعی برای آحاد مردمان ساکن ایران از همه نظر وووووو.
دوست عزیز تهمت زدن و توهین کردن جزو فرهنگ شما ها شده اولا بنده 70 سالم است از چه باید به ترسم
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب محسن کردی گرامی ، آیا از نظر شما ، "تجزیه طلبی " جرم سیاسی است؟ و باید آن را ممنوع کرد و دستورسرکوب آن را داد ویا بایستی با آن برخورد فکری کرد وقتی آن فکر هم در حد فکر است ، حد و حدود آزادی بیان از نظر شما دقیقا چیست؟
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب انزابی... من بجز همان سال اول که هنوز سر و کله شماها پیدا نشده بود، یک کمکی کردم و دیگر کمکی به این سایت نکردم به این دلیل که وسعم نمیرسید لذا دروغ گفتن کار زشتی هست. من توان تطمیع کیانوش را نداشتم و اگر هم میداشتم هرچند میدانم کیانوش ساده دل است اما آدم شرافتمندی است و خودش را نمی فروشد. از نگاه من کیانوش درک درستی از دمکراسی ندارد. و دلیل ننوشتن نام تان ترس است برادر.. خیانت به کشور که شهرت نمی آورد بدنامی می آورد که البته شما از آن میخواهید بگریزید. بله.. عاقلان دانند که آنها که از انقلاب پشیمان شده اند و شاه میخواهند و رضاشاه روحت شاد اقلیت هستند یا مردمان یک کشور. اما مشکل من سلطنت نیست. من فقط عقیده دارم که چنانچه مردم به سلطنت رای بدهند مناسب ایران هست و بحثی هم با کسی ندارم. اصلا آغا جمهوری باشه خوبه؟ مشکل من اما بر سر تمامیت ارضی ایران است. از نگاه من عدالت یعنی همان امتیازات

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام وعرض ادب خدمت دوستان: جناب آقای محسن کردی بنده لزومی نه می بینم که شجره نامه ام را معرفی به کنم و بعد شروع به نوشتن کنم چون دنبال شهرت نیستم فقط دنبال روشن شدن حقایق هستم . یک ترک آذربایجانی هستم ومی خواهم از برابری حقوق انسانی ایرانیان دفاع کنم برادر اشکال دارد؟؟؟ نوشته بودید ( یعنی زدن پس گردن هرکس که بخواهد تمامیت ارضی ایران را زیر سوال ببرد. این چیزی هست که منتظر شما هست.) برادر کدام نوشته بنده نشان می دهد که تجزیه طلب هستم که از تمامیت خواهان با نام ملت ایران تو سری به خورم. بنده یک نفر هستم نظرم را می دهم و نماینده مردم آذربایجان هم نیستم. آذربایجانی ها خودشان تصمیم می گیرند که مستقل بشوند یا نشوند. بنده فقط یک رای دارم. نوشته بودید که (در خیابانها مردم دارند زیر گلوله و باتوم آخوندها رضاشاه را می طلبند) دوست عزیز اینها یک اقلیت هستند جوجه ها راآخر پاییز می شمارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا و یا خانم روشنفکر لاهیجان.. من نمی دانم سن شما چقدر است تازه این موضوع به من هم مربوط نیست ولی در سال های نه چندان دور , پدر تاجداری در ایران فرمانروائی میکرد بنام شاهنشاه آریا مهر, بزرگ ارتشداران , سایه خدا در زمین.ایشان بعد از اینکه به صنعت کشاورزی ایران را با انقلاب سفید پایان داد, حزبی بنام ( رستاخیز ) بپا کرد و اعلام کرد که اگر کسی به این حزب وفادار نماند , پاسپورتش را بگیرد و از ایران برود. ولی چندی نگذشت که ایشان از ترس اینکه به دست ملت دادگاهی نشود, با حالت گریه و زاری از ایران فرار کرد. البته سگ های خانواده اشان را قبلآ از ایران فراری داده بودند. در مورد اینکه آقای توکلی صبر ایوب دارد شکی نیست چون در دموکراسی کارهای اداری و دولتی از یک پروسس مخصوص بایستی بگذرد تا جالت قانونی پیدا بکند. متاسفانه این کارها به مدت طول زمانی احتیاج دارند. ولی در رژیم های دیکتاتوری تک خزبی مثل
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب نا صر كرمي ،مشكل تو ، تجزيه طلب ها نيستند ،جنابعالی به ميليون ها هموطن ترك و ترك تبار توهين كرده اي و اينجانب 14 سال از آزادی بیان تو دفاع كرده ام .مگر آقای اسماعيل نوري علا" ترك" و يا "تجزيه طلب" بود كه به ایشان انگ جاسوسي زديد؟توهين ها جنابعالي به ديگران بسيار فراتر از اين حرف هاست. بنابراین همان بهتر که دست از سر ایرانگلوبال بر اشته آید. موفق باشید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقت گرانبها را صرف جواب دادن به کامنت های تکراری کردن حیف است. هرچه عمر رژیم طولانی شود برای تجزیه طلبان بهتر است آنها با دادن هندوانه زیر بغل مدیر سایت تا رسیدن به اهدافشان فعلا دوست هستند. با تشکر از آقای کرمی که دقیقا مشکل را برسی کردند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آخ آخ بمیرم برای لاچین که حالا دیگر روشنفکر فرانسوی را به رخ خواننده ها میکشد و از آزادی فردی مسئولان سایت حرف میزند! بله آزادی اونها فردیه فردیه> اصلا فقط فردی باید باشه با بیسواد هائی که میکن "فرهنگ مالیخولیائی رستاخیزی پان ایرانییستی و پان فارسیسم است. "
دیگه چیزی نیست توی دیگشون قاطی نکنن تا با سواد و روشنفکر به نظر بیان. دو سه تا چی چی لوژی و عصر روشنگری و حقوق خلقها هم قاطیش میکردی لاشین بابا. چه صبوری میخواد شما را تحمل کردن! توکلی باید صبر ایوب داشته باشه شما ها را پیش پیش کرده و جا بهتون داده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای محسن کردی... آنچه که ایران را تجزیه خواهد کرد یکی وجود ( رژیم آپارتاید و استعمارگر داخلی جمهوری اسلامی ) ایران است و دیگری مهمتر از همه وجود فرهنگ مالیخولیائی رستاخیزی پان ایرانییستی و پان فارسیسم است. در کشوری همچون افغانستان به سلطنت (( پادشاهی )) پایان دادند. آیا واقعآ شما خیال میکنید ایرانیان بعد از تحمل جنگ به مدت 8 سال و ماندن در زیر سلطه استبداد دینی بمدت 40 سال, باز هم دنبال رضا شاه خواهند رفت؟و اما در باره فعالیّت های ژورنالیستی شما بایستی اعتراف کرد که شما به عنوان یک فرد (( آزاد)) می توانید در هر سازمانی و تشکیلاتی به میل خود فعالیّت بکنید , یا در کیهان لندن و یا در نیمروز و یا در سایت گویا..ولی شما به مدیر و یا کارکنان محترم ایران گلوبال نمی توانید نصیحت بکنید که با کدام (( روش )) این سایت را ادامه بدهند. مدیر و کارکنان محترم این سایت به (( آزادی های فردیشان )) بیشتر از
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای «دکتر معلوم نیست کی». برادر آخه خود را به ناآگاهی زدن هم اندازه داره برادر... دیگه بس کنید پس از سالها. این چه حرفی است که مینویسید «مامیت خواهان ستاره اقبالشان با رفتن رژیم پهلوی افول کرده و تعداد اندکی هم که باقی مانده اند ازبین خواهند رفت». اولا ما چه تمامیت خواه باشیم چه دمکرات می بینید که در خیابانها مردم دارند زیر گلوله و باتوم آخوندها رضاشاه را می طلبند. رضاشاه میدونید یعنی چه؟ یعنی رضاقلدر! یعنی با قدرت و صلابت کشور را از خطر تجیزیه رهاندن، یعنی سرکوب شدید جدایی طلبان و تجزیه طلبان، یعنی زدن پس گردن هرکس که بخواهد تمامیت ارضی ایران را زیر سوال ببرد. این چیزی هست که منتظر شما هست. لذا هرقدر میخواهید از «آزادی بیان» تان استفاده کنید. آنچنان از آزادی بیان سخن میگویید که گویی دیگر هیچ رسانه ای در ایران بجز ایران گلوبال نیست که میخواهید حق تان را نگه دارید. بفرمایید، این شما و ای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ضمن تبریک سال نو میلادی و سلام وعرض ادب خدمت دوستان وتشکر از زحمات آقای توکلی وهمکارانشان در این سایت باید عرض کنم تمامیت خواهان ستاره اقبالشان با رفتن رژیم پهلوی افول کرده و تعداد اندکی هم که باقی مانده اند ازبین خواهند رفت. تمامیت خواهان از زمان رژیم پهلوی به این طرف اتهاد ملی را از بین برده اند و مملکت را به طرف جنگ داخلی و تکه پاره شدن سوق داده اند. اتحاد ملی زمانی به وجو د می آید که همه به حقوق برابر اعتقاد داشته باشند و از آن دفاع به کنند. نه اینکه یک عده خوشان را ایرانی اصیل بدانند و بقیه را مستاجر ایران. اگر ترک ها (به اصطلاح پان ترک ها ) و عرب ها ( به اصطلا ح پان عرب ها) نوشته ها یشان درست است چرا نه نویسند اگر اشتباه و مغرضانه است کاربران ایران گلوبال اکثرا با سواد هستند ونوشته های غرض ورزان را متوجه خواهند شد و غرض ورزان به جز بی ابرویی چیزی به دست نخواهند آورد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی،
من موافقتی با هیچکدام از نظرات شما ندارم ولی رفتن شما روشی دموکراتیک نیست. این سایت هم بدست کسی نیافتاده است که ترک باشد یا مغول، قضاوت کردن انسان ها بر مبنای نژاد نیز انسانی نیست.
ببینید که آقای لوائی چه سر و صدایی یک سال پیش کرد ولی چون حرفی برای گفتن نداشت بدون هیچ دعوا و دردسری حذف شد، منظورم حذف فیزیکی نیست.
ایران کشوری با ملیت های گوناگون است، فرض که از این سایت رفتید با واقعیت جامعه ایران چه میکنید؟ هر انسان شرافتمندی با هر باور مسلکی ( من خود را یک سوسیال دموکرات میدانم) باید دنبال یک راه حل آزادیخواهانه و برابرگونه برای همه ساکنین ایران بر مبنای خواسته واقعی مردم باشد، چه جمهوری فدرال چه هر سیستم دیگری.
با رفتن خود هیچ چیزی را تغییر نمی دهید، مثل تحریم انتخابات در ایران !!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فکر میکنم حرفها همه گفته شده در کامنت ها. من اینطور نتیجه می گیرم که باید فکری به حال کلمۀ" بیان" کرد تا ببینیم آزادی آن چیست و کجا باید جانمان را بدهیم تا دیگری بتواند بیان کند. این وقتی ست که جلوی جقیقتی را که پیش کسی ست گرفته و نمیگذارند بیان کند و این به عدالت ضربه زده است. برای اجرای عدالت باید بتوانیم جانم را بدهیم تا او حقیقتی را که در دل دارد و نک زبانش نشسته بگوید. اما هر دهان گشائی برای بیان حقیقتی که جلوی گفتن انرا گرفته اند نیست. فریاد زدن و نفس کش طلبیدن و چارواداری گرفتن و آروغ زدن هم نوعی دهان باز کردن و بیان کردن است. حال باید دید آیا سایت برای رعایت دموکراسی وظیفه دارد دهان همه را گشاده نگاه دارد؟ یا آنوقت که حقیقتی برای بیان دارند که جلوی گفتنش گرفته شده؟ من از سوی آنهائی که آقای توکلی گروههای اتنیک مینامد، گفتن حقیقتی در حقانیت خودشان نشنیده ام تا دلتان بخواهد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب محسن كردي،شما لطفا تجزي طلب راكه همان استقلال طلب است تعريف كنيدوبدانيد كه بدون وجودتجزيه طلبان واقعي درواقع رژيم فارس محورواپوزيسيون فارسگرا،تجزيه طلبي نخواهدبود،همان جريان سوزن وچوالدوز!!!
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کرمی، آنچه که کیانوش لازم است درک بکند این است که جلوگیری از فعالیت تجزیه طلبان سانسور نیست و خلاف دمکراسی نیست. این که کیانوش میگوید در دانمارک حتا نازی ها هم اجازه فعالیت دارند درست است اما اینجا عرصه اداره یک کشور نیست بلکه اینجا یک رسانه است و هر رسانه ای هم در و پیکر دارد. نخست وزیر دانمارک موظف است امنیت نازی ها را تامین کند اما یک رسانه و روزنامه دانمارکی موظف نیست اعلامیه نازیستها را نشر دهد و نمیدهد و کسی هم نمیگوید که این نشریه سانسور میکند چرا که دانمارکی ها معنای دمکراسی را فهمیده اند و بی در و پیکر بودن را با دمکراسی یکسان نمی گیرند. من میگویم که ایران گلوبال برای این ایجاد نشد که محل جولان تجزیه طلبان باشد بلکه محل برخورد نظری چپ و راست ایران بود و این نیاز مبرم جامعه ماست نه دم خروس تجزیه طلبان که از این سایت بیرون میزند. تجزیه طلبان رسانه های خودشان را دارند کسی جلوی ف

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی عزیز! خودت میدانی من تورکم! شوخی هم ندارم با کسی. یکی از دوستان میگفت؛ آلرژی ضد تورکی، ضد عربی و دیگر ستیزی، عاقبت شما را به ورشکستگی سیاسی خواهد کشاند! نفرت از دیگران نیز حدی دارد. آیا حیف نیست مثل آقای فردوسی عمر خود را صرف نفرت از دیگران کنی! وضعیت سیاسی خود را در ملا عام به بیچارگی بکشی؟! آیا میدانی از عهده تورک و عرب بر نمی آئی؟! آیا بهتر نیست حد خود را بشناسی؟ به جای سمپاشی و نفرت از دیگران بیرق صلح و دوستی بدست گیری؟! آیا تورک و عرب هموطن شما نیستند، علیه شان نفرت پراکنی میکنی؟! آیا میدونی فردا آنها رفتند تک و تنها خواهی ماند؟ بقول یکی از دوستان آنوقت دیگر از زاگرس نشینان خاک پاک اهورائی، بقول خودت نژاد پاک آریائی اثری نخواهی دید! آیا فکر اینو کرده ای؟ اینهمه علیه تورک و عرب سمپاشی میکنی؟! آیا در صحنه سیاست جز نفرت پراکنی، هنر دیگری داری؟!
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کردی گرامی، درود بر شما
بله نوشتارهای شما در پاگیری و شناساندن سایت ایران گلوبال مؤثر بودند. سبک نوشتن شما هم بدون رو در بایستی، شفاف و متین بر مشکلات و بر زخمها و گره گاههای جامعه شناسی و سیاسی انگشت میگذاشت و میگذارند. در کنار شما ایرانیان دیگری هم بودند که لازم به بردن نام آنها نیست.
من علیرغم داشتن مشکلات در این سایت ماندم، امّا مواقعی پیش آمدند که موضوع از میدان سیاست و پرداختن به مسائل عمومی و از حوزهء تجزیه و تحلیل برای یافتن راه حلّی خارج شدند به برخوردهای شخصی و موضع گیریهای حزبی و سازمانی قرون وسطایی شخصیت خرد کنی تبدیل شد، که دیگر ماندن در چنین فضایی توهین به خویش است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام :
با آرزوی موفقیت به آقای کیانوش توکلی با آرزوی بیشتر از این دمکراسی به ایرانگلوبال ، باید گفت مشکل دمکراسی و اندیشۀ والای آقای توکلی نیست ! مشکل فرهنگ عقب ماندۀ سیاسی و فقر ، و نداشتن بلوغ اجتماعی به اصطلاح روشنفکران ایرانیست !
که هر کدام با ده شرط در صدد جلوگیری از این روزنه ، از این فضای آزاد در ایرانگلوبا هستند هر کام خود قربانی فضای بستۀ جامعۀ بوده اینک غافل از آن ؟ آیا فقر بالاتر از این که همۀ اینها در کشورهای دمکراتیک زندگی می کنند هست ؟ بس این فقر نادانی نیست بس چه چیز هست ؟
در نهایت من آرزو می کنم آقای توکلی تابو شکن بماند زود تسلیم این فقر نباشد . با آرزوی موفقیت برای ایرانگلوبال
بلی مشکل همۀ ما ایرانیان از فقر هست ! حقیقتش ما ایرانیان خیلی فقیریم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب محسن كردي،تجزيه طلبي واستقلال خواهي يكي ازاصول أوليه حقوق بشري است.پان تركيسم وپان عربيسم وغيره معلول علتي بنام پان فارسيسم حاكم است اگرپان فارسيسم وجودنداشته باشدبطريق اولا پانهاي ديگرنيزكه عكس العملي هستند ازبين خواهد رفت.اگر يادتان باشد همانموقع أوائل سالهاي ٢٠٠٠برايتان درجواب مقاله دوستان كه ميخواست ايران را به جهنم تبديل كرده وتركان ايرانرااخراج نمايدنوشتم كه تركان درايران هزاردويست سال حكومت كردند وتركان پهلوي فارسگرا فقط ٥٧ سال،همانطوريكه دراينجا تاب وتحمل مبارزه رانداريد تا پشت كوههاي أفغانستان وهندوستان جايگاه اصلي تان رهسپارتان خواهيم كرد إينج سرزمين تركان است وبس
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ببینید جناب سازاخ.. فرق است بین جَر و بحث. آنچه شما نوشته اید جَر است نه بحث. این است که خیلی باید دقت کرد که این اشتباه گرفتن بین جر و بحث وقت گیر است و به جایی هم نمیرسد. مثلا به یک نفر میگویید آقا چرا غذا خوردی بشقابت را نبردی بگذاری در ظرفشویی در پاسخ به شما میگوید: تو چرا همش «گیر میدی». این «گیر میدی» باعث میشه که خیلی ها دست از اعتراض بردارند و اصل بحث لوث شود در حالیکه «گیر دادن» یک جَر است. البته به نظر من شما و برخی دیگر از دوستان از این متوجه این قضیه نیستید. کلمات توهین آمیز و نژادگرایانه من؟ من این مثال را نیاورم نه که شما به من بگویید نژاد پرست؟ اگر میگفتم قوم نازیست هیتلری به دنیا حمله کرد نژاد پرست هستم؟ تفاوتی است بین نازی ها و مغولانی که دنیای آن زمان را کشتار و غارت کردند؟ خیلی بی انصاف هستید که به این مثال ایراد بگیرید و مرا نژاد پرست بنامید. مگس گرد شیرینی یک مثال ا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پیشنهاد میکنم شما هم یک لیندکدونی درست کنید آگهی هم برایش بگیرید. دلیل ندارد گویای مرموز، مونوپول لیندکدونی را داشته باشد. چند تا رقیب که برایش پیدا شود باید از پشت پرده بیرون آمده ظهور کند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نگاهی گذرا به عصاره مقاله یک پان ایرانیست

من ناخودآگاه و ناخواسته در این کانال افتادم و به مقابله پرداختم..... به حاشیه پرتاب و در واقع خلع سلاح کردیم..... عرصه را بر آنها هم تنگ کردیم...... مایل به همکاری با این سایت نیستم..... ا سرمایه گذاری وقت و تندرستی خویش هرگز عقب نشینی نکرده و نخواهم کرد..... مّا تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهم داد که فردی و یا گروهی به میدان شخصی و حقوقی من وارد شود و یا تجاوز کند و یا موقعیّت اجتماعی و سیاسی ما را به بازی بگیرد و یا در بازار بورس سیاسی بر ارزش گذاری ما چانه و چونه بزنند، جمهوری اسلامی تلاش فراوان کرد و نتوانست......
خسته نباشی پهلوون ؟؟ یه تنه ؟؟؟ برین کنار وگرنه!!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محسن عزیز دمکراسی حسنش در این است که اجازه می دهد تا هر چه از دل تنگت می آید بگوئی، تا کاملا دشارژ بشوی، و بعد که احساس کردی که حرف جدیدی نداری و نوشه هایت برای خواننده تکراری و کسل کننده است، خود بخود می روی کنار گود، چکیده کلمات تکرای و توهین آمیز ونژادگرایانه شما ([{ قوم مغول جدایی طلبان مثل مگس گرد شیرینی به اینجا ریختند **** ما خودمان کنار بکشیم. و این نه به این دلیل که ما حرفی یا پاسخی نداشتیم بلکه به دلیل کج فهمی کیانوش توکلی از مقوله دمکراسی }]) شما با این فرهنگ نوشتار ی که سرتاپا از آن نفرت می بارد، می خواهید بعنوان الگوی دمکراسی خواهی، خط مشی دمکراسی را به کسی بیاموزید؟ آیا نژاد مغول از نظر علم ژنتیک مشکلی دارد؟ که با نسبت دادن ترکها به مغولها می خواهید همانند جوکهای یه ترکه بود، ملت ترک آزربایجان را تحقیر کنید؟ خواننده ائی که ترانه ائی برای خواندن نداشته باشد، سن را ترک می کند.
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناصر کرمی گرامی، کاملا تو را درک میکنم و حق داری. اوایل که این سایت شروع به فعالیت کرد همانگونه که خود شاهد هستی من نیز از جمله نویسندگان بسیار فعال این سایت بودم. تا اینکه قوم مغول جدایی طلبان در سایتهای خودشان مگس پر نمیزد و هنوز هم نمیزند، مثل مگس گرد شیرینی به اینجا ریختند و با استفاده از ساده دلی سیاسی مسئولین سایت کاری کردند که ما خودمان کنار بکشیم. و این نه به این دلیل که ما حرفی یا پاسخی نداشتیم بلکه به دلیل کج فهمی کیانوش توکلی از مقوله دمکراسی. کیانوش توکلی تصورش از دمکراسی این است که هرچه میخواهد دل تنگت بگو اما فحش نده! اما مشکل این بوده که کسی فحش نمیداده! مخالفان ما که از پس استدلالهای ما بر نمی آمدند میگفتند فلانی توهین می کند و توهین آمیز مینویسد! اما لجن نویسی مخالفان ما از نگاه مسئولین سایت عین دمکراسی و آزادیخواهی بود چنانچه اخیرا در مقاله «سایه جلال» اینجا آوردم. متاسف

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناصر کرمی.... ژورنالیست سکولار و دموکرات مدرن, که ایران را میخواهید به جهنم تبدیل بکنید و ساکن کشوری هستید که استقرارش تا اندازهای به آزربایجان و ترک ها مدیون است و کسی که باور دارد شکست فاشیسم هیتلری چیزی را برایشان به ارمغان نیاورده است و با زبانی صحبت میکنید که 70 درصدش عربی است پژوهش های (( علمی تان )) را در ایران گلوبال با خط عربی مینویسید, تا آنجا که من یادم میاید آقای توکلی و کارکنان محترم این سایت , تمام پژوهش های به اصطلاح (( علمی تان )) در این سایت منتشر کردند. آنچه به تمام خواننده گان این سایت کاملآ آشکار است این است که اگر این ( پژوهش های علمی )) تان به زبان آلمانی در روزنامه های آلمانی چاپ میشد , هم شما پیگرد قانونی می شدید و هم آن روزنامه را می بستند. در هیچ جای دنیا دیده نشده است که یک ژورنالیست بنویسد (( کاری نکنید که ایران را به جهنم تبدیل بکنم))..اگر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناصر کرمی طبیعتا کسانی که ظرفیت و گنجایش تحمل جو دمکراسی ایران گلوبال را ندارند، نمی توانند در این سایت دوام بیاورند، تکصدائی مال دوران عشیرتی و چماق و دگنک است، کدام مرجعی این قدرت را به ما داده که هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند حذفش کنیم، تهدید به ترک کردن هم از آن حفهاست! عدم حضور شما در این سایت باعث کاهش شمار مراجعین نخواهد شد، اگر شما نباشید کلاغها از غصه دوری شما لباس سیاه خوهند پوشید، دمکراسی همانند امواج خروشان دریاها هر گونه آلودگی را به ساحل هدایت می کند، و بدین خاطر است که آب دریا ها همیشه شفاف و زلال است،مطمعنا با رفتن شما آفتاب سایت ایران گلوبال غروب نخواهد کرد، که هیچ بلکه درخشاننر هم خواهد شد،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سوالی که پیش میاید ایا به بهانه دموکراسی و ازادی بیان میتوان با دشمنان موجودیت ایران کار کرد؟ مثل این میماند با کسانی که افکارشان نسبت به ایران وایرانی بدتر از صدام حسین و پیشه وری و شیخ خزعل و ... کار کنیم و نامش را دموکراسی بزاریم! و بعد دم از اتنیک و ملیت سازی و ....... مابدنبال چه هستیم؟ جلب اعتماد مردم ایران برای تغییر و اینده روشن ایران یکپارچه و اعتلا و پیشرفت ایرانزمین یا نشستن با دشمنان مزد بگیر بیگانه و نابودی ایران ... من نمیدانم چه اینده روشنی با کسانی داریم که از صبح تا شب در حال تفرقه اندازی و پاشیدن بذر نفرت و ساختن دشمن تخیلی بنام فارس! بلند کردن پرچم بیگانه و ....هستند با دستور سازمانهای اطلاعاتی کشورهای بیگانه و رویای برادرکشی و جنگ داخلی در کشور را دارند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کرمی گرامی
بنده برای بیش از 12 سال با نوشته های عمیق و مستدل دانشمند عزیز جناب مزدک بامدادان آشنائی دارم. کار به گرایشات سیاسی گذشته ایشان ندارم که اندک زمانی طرفدار یک گروه سیاسی برانداز حکومت بود اما در تمام مقالاتش همیشه لبه تیز حمله ایشان به استبداد چه شاهی و چه شیخی و تلاش برای استیفای حقوق شهروندی است. ایشان در سلسله مقالات گرانبهای خویش تحت عنوان "زبان و کیستی ملی" و همچنین در جواب مقاله رضا براهنی " صورت مسئله آذربايجان؟حل مسئله آذربايجان؟" نه تنها از استبداد رضاشاهی انتقاد سختی نمود بلکه اعلام نمود:
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
می گم ، یکی از بیرون نگاه کنه،با خودش می گه:" تخته این ایرانگلوبال هم در آمده ،" همه حرف می زنند، انتقاد می کنند، بکنند ولی خودت برای این سایت چه کردی جناب ناصر کرمی؟ جز اینکه حرف و سخن ات را آزادانه زدی و منو و دیگران را متهم کردی !!! عزیز من ، می دونی چرا اینهمه درگیری در این سایت هست؟ولی کسی نمی دونه ، صاحب و مدیر گویانیوز کیه؟چقدر از بنیاد دمکراسی و.... کمک دریافت می کنه؟ چقدر از راه پول تبلیغات پول گیرش می اد؟ آیا می دونی ، این ها اکثر سایت ها را در لینکدونی شان گداشته اند که برخی ها مدت هاست تعطیل شده ولی سالهاست که ایرانگلوبال از لینک دونی اش حدذف کرده ؟ می دونی نزدیک به چهل در صد بینندگان ما در ایران هستند؟ آیا می دونی ......؟ حالا آگه پاسخ ندی ، من بجای تو پاسخ می دم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی شما که می گی این سایت بیننده ندارد پس چرا ناراحتی برو تو سایتهای پر بیننده مطلب بنویس . آنجا برایت فرش قرمز پهن کرده اند. شما برای معروف شدن در میز گرد تلویزیون گوناز شرکت کردی و به قول خودت با انصاف علی پان ترک هم آواز شدی. مشکل آقای توکلی نیست مشکل خودتی که کسی برایت ارزشی قایل نیست واللا تو را هر جا دعوت کنند با کله میروی حتی اگر تلویزیون پان ترک ها باشد!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رسانه های گروهی دیداری، شنیداری، و نوشتاری ایرانیان بار دیگر نشان داد، که آنها هنوز به آن رشد و بلوغ از شناخت عمومی و درک درست و عمیق از دمکراسی را ندارند و همه به محافل روزه خوانی، دوستی و خانوادگی، رقص بابا کرم، رقص قاسم آبادی، هم ولایتی بازی ها، و بگو مگوهای بیمورد و بی مصرف دور منقل تبدیل شده اند و یکی پس دیگری ورشکست و رسوا خواهند شد.
گفتۀ شما آقای کرمی کاملا صحیح است. خفته را حفته کی کند بیدار؟ بوی تمایلات ولا یت فقه طلبانه در رنگ و روئی متفاوت با زرورق کلاه و کراوات چنان فضای رسانه ای ایرانیان را پر کرده، که از زیر چنگالش باید خود را بیرون کشید. تعجب میکنم علیرغم آگاهیتان به شرایط، باز مصاحبه هایتان اینور انور دیده میشود