گفتگو با هاشم خواستار ساکن مشهد در باره اعتراضات مردم ایران

گفتگو با هاشم خواستار فعال سیاسی_مدنی ساکن مشهد در باره اعتراضات مردم ایران


بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: