نکاتی بر مانیفست نیروی سوم

احزاب و جریان های سیاسی فعلی در ایران همگی در این زمینه که بتوانند بصورتی راستین این جنبش مردمی را نمایندگی و رهبری نمایند اشکالات جدی دارند. نه تنها باید شما نسلی که پلاتفورم انقلابی سیاسی نسل نیروی سوم را مطرح میکنید، این مسئولیت تاریخی را بر عهده بگیرید، بلکه بخش هائی دیگر از نیروهای چپ سنتی را کنده و به جریانی حرکتی خویش بیافزائید.

نکاتی بر مانیفست نیروی سوم
"شبحى سنگین در آسمان و ایران در گشت و گذار است - شبح نیروی سوم ." "اقتباس با تغییر از مانیفست حزب کمونیست".
آری، بیانیه هواداران اکثریت در داخل از این جنبش بعنوان "نیروی سوم" نام میبرد. آنها چنین می نویسند.
"این خیزش مردمی نشان داد که ظرفیت مادی لازم برای ظهور بالفعل یک نیروی سوم عدالت‌طلب و آزادیخواه که مشخصه‌ها و سوگیری آن نه در چارچوب اصلاحات نظام ولایت‌فقیهی، بلکه در چشم‌انداز حاکمیت مردم و استقرار یک نظام سیاسی آزاد، دمکراتیک و غیردینی قابل تعریف است، در بطن جامعه استبداد زده ایران وجود دارد. اکنون نوبت نیروهای ترقیخواه و تحول طلب سیاسی و بویژه سازمان‌های سیاسی چپ است که تصمیم بگیرند می¬خواهند در کدام سو قرار ‌گیرند".
آری رفقای گرامی، این تنها شما هستید که میتوانید "جریان سوم" را به درستی شناخته اید و میتوانید به راستی نمایندگی کرده، هدایت نموده و در روند تعمیق جنبش مردمی حرکت کرده و آن را رادیکالیزه نمایید. به غیر از تعدادی خیلی معدود از همقطاران همسنگر شما در خارج، تقریبا تمامی دیگر همرزمان سابق شما به نحوی مستقیم و غیر مستقیم از گسترش و تعمیق این جنبش در هراس بوده و خواهان ایستائی این رودخانه خروشان می باشند. اما ما میدانیم ایستادگی آب ها موجب گندیدگی آنها میگردند. با پیوستگی حرکت این جنبش ماهیچه های آن قویتر شده و ساختار منسجم تری به خود خواهد گرفت. در تدوام حرکت خویش هم خواهد آموخت و هم آموزش خواهد داد. میتواند در تداوم حرکت خویش آلترناتیو قدرتمند مستقل سیاسی خویش را بیافریند.
هم اصول گرایان و هم اصلاح طلبان حکومتی آن را محکوم کرده اند. اصول گرایان خواهان سرکوب آن و اصلاح طلبان خواهان سوار شدن بر آن و کنترل و مهار کردن آن و سوءاستفاده از آن بعنوان عامل فشار علیه رقبای خویش جهت به قدرت رسیدن خودشان می باشند. حتی انسان های بدوی مثل احمدی نژاد ها خواهان سوار شدن بر موج های آن می باشند. بخش قابل توجهی از نیروهای چپ خواهان به اصطلاح "پیوستن" اصلاح طلبان به این جنبش می باشند، غافل از اینکه هدف اصلاح طلبان نه پیوستن، بلکه سوار شدن بر این جنبش و هدایت آن در راستای اهداف سیاسی خودشان میباشد نه تحقق شعارهای واقعی این جنبش.
تحقق آرمان ها، خواسته ها و نیازهای این جنبش تنها و تنها در گرو عبور از نظام انگلی، بدوی و رانت خوار جمهوری اسلامی ایران میتواند تحقق یابد. آیا استراتژی این جنبش باید بر پایه حرکت استوار و مستقل خویش بر اساس شعارهای بنیادین تحول گرانه و با رهبری روشن فکران سیاسی مسلح به چنین آگاهی و تئوری سیاسی می باشد، یا اینکه امکان بدهد تا توسط اصلاح طلبان حکومتی، سلطنت طلبانی که هر روز با سناتورهای آمریکائی در مذاکره هستند باید تحقق بیابد. آیا چگونه میشود این امکان را فراهم کرد تا انسجام و حرکت مستقل این خیزش قادر گردد تا اصلاح طلبان و دیگر نیروهای سکولار و دموکرات و ترقیخواه و حتی سکولار لیبرال های غیردموکرات را به دنبال خویش بکشاند، نه اینکه به دنبال آنها کشیده شده و توسط آنها مهار گردد.
صحبت از چپ های مسلح به ایدئولوژی دگم و خشک پرولتاریائی که برای همه چیز یک نسخه واحد دارند نمیکنم. صحبت از لیبرال سکولارهائی هم نمیکنم که هر روز پیش اربابان آمریکائی و اروپائی خود جهت معاملات پشت پرده به مذاکراه می نشینند تا بلکه در آینده پروژه آمریکائی ایران جائی برای آنها باز باشد. نیروهائی که بطور مشخص پروژه آمریکائی سرنگونی حکومت به حمایت آمریکا به شیوه پروژه سوریه را در سرهای خویش می پرورانند. آنهائی که به حمایتهای بیکران مالی, امنیتی, اطلاعاتی, تبلیغاتی و غیره آمریکائی متکی هستند. بخشی از استراتژی اجرائی سیاسی آنها در صف دشمن قرار دادن رقیب های بین المللی آمریکا از قبیل چین و روسیه میباشد تا زمینه ذهنی روانی مردم به میزان بیشتری برای پذیرش تشریف فرمائی اربابان آنها فراهم بیاید. نباید اجازه داد تا این جنبش مردمی و مستقل توسط نیروهای سیاسی وابسته بازیچه رقابت های بین المللی قدرت های بزرگ قرار بگیرد.
صحبت از آن نیروی مسئول، دلسوز و فداکاری می کنم باورمند به پتانسیل های درونی تحول گرایانه بنیادین این خیزش مردمی میباشد در راستای استقرار آزادی و عدالت و ترقی اجتماعی به نفع مردم کوچه و بازار هستند میکنم. نیروهائی که میدانند تنها و تنها از طریق گسترش، تعمیق و تجربه اندوزی باز آموزی و بازسازی درونی خود جنبش مردمی همراه با پیشگامان سیاسی دلسوز آنها می باشد که آنان خواهند توانست به دستاوردهای کارساز در عرصه های آزادیهای فردی و اجتماعی، ترقی و تمدن عمومی و عدالت اجتماعی ، آزادی زنان، آزادی احزاب سیاسی و دیگر آزادی های انسانی دستیاب گردند.
بخشی از نیروهای چپ که دهها سال است که استراتژی سیاسی خویش را بر محور پتانسیل های احتمالی اصلاحاتی درون حکومتی استوار کرده و به خیال خویش ارتباطاتی با جناح ها و افرادی منفرد از درون حکومت استوار کرده اند و از این پتانسیل ها در راستای باز کردن راه برای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران در استفاده میکنند، عمدتا این مساله را سرپوشی میکنند که این آنها بوده و هستند که موجب سوء استفاده جناح های حکومتی قرار گرفته اند. این نیروها عمدتا انگیزه باورمندی به پتانسیل های تحول گرانه مردمی را از دست داده اند. آنها از تعمیق و گسترش جنبش مردمی در هراس بوده و از هر طریق ممکن تلاش در مهار کردن آن دارند. لذا این نیروهای رادیکال تحول طلبی که خواهان عبور از کلیت نظام هستند میباشند که مسئولیت تاریخی همگامی و پیشگامی سازماندهی و هدایت طغیان عظیم توده ای را بر عهده خواهند داشت. این خود همین رفقای میباشند که باید به این مسئولیت تاریخی پاسخ بگویند. آنها دنبال سیمرغی میگردند که بر امواج طوفان های زمان سوار شده و از این طغیان ها عبور نماید. اگر به دقت به دور و بر خویش نظر بیاندازند، سی مرغ خود همین رفقا میباشند.
شبح های ابرهای طوفانی نیروی سوم که شامل نسل های نوین جوانان، کارگران، زحمتکشان، زنان، دانشجویان و روشنفکرانی می باشد که قربانیان نئولیبرالیسم، سرمایه داری کلان و ارتجاع جانی ساخته و پرداخته آنها میباشند، همه جهان را فراگرفته است. گرچه این جریان نیروی سوم نه در آمریکا، نه در انگلستان و جاهای دیگر قادر بود تا نمایندگان راستین خویش را بصورت قدرتمندی بر سر کار بیاورد، در جاهائی مثل اسپانیا و بعضی دیگر از کشورهای لاتین گاها توانسته است به این هدف که بتواند نمایندگان راستین خویش را انتخاب نماید نزدیک تر شده است. احزاب و جریان های سیاسی فعلی در ایران همگی در این زمینه که بتوانند بصورتی راستین این جنبش مردمی را نمایندگی و رهبری نمایند اشکالات جدی دارند. نه تنها باید شما نسلی که پلاتفورم انقلابی سیاسی نسل نیروی سوم را مطرح میکنید، این مسئولیت تاریخی را بر عهده بگیرید، بلکه بخش هائی دیگر از نیروهای چپ سنتی را کنده و به جریانی حرکتی خویش بیافزائید. باشد که نه تنها این جنبش توسط هیچ نیروئی مانند اصلاح طلبان حکومتی و یا سلطنت طلبان آمریکائی به بیراهه کشیده نشود، بلکه استوار و مستقل در راستای آرمان ها و خواسته های انسانی و مردمی خویش سترگ وارانه به پیش گام بردارد.
دنیز ایشچی 07-01-2018

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام _ اولین باری است که ازجناب دنیزایشچی یک مقاله نسبتا واقع گرانه وکمی زاویه گرفته از چپ ناسیونایست دیدم.
میشودگفت مقاله ونحلیل جامع ایی بود،تنهادرآخرمقداری باآوردن سیمرغ به تخیلات تشریف برده واز رئالیسم دورشده بود.
زندگی درزمین قراردارد،انسانها ازهرطیف اقتصادی وملیتی درروی زمین بازی میکنند.
حاکمیت های کشورهای نفتی مناطق درخارج مهندسی ودرکشورهای انهاازمردم ونیروهای کم سواددرچماق شدن استفاده
میکنند.
مگراینکه مثل جنگ جهانی دوم ازبحران بین الملی برای برداشتن حاکمان مثل رضاشاه اعمال قدرت نمایند.
والا ازروشنفکران ومردم مثل انقلاب مشروطه یا مثل 1332 و1357 استفاده ابزاری نمایند.
جناب دنیزایشچی.دنیای سرمایه داری کنونی که شوروی وچین نیزدردرون آن قراردارد،نمی گذارند،شاهرگ های چرخه انتقال نفت وگازمنطقه بیرون ازاراده آنهابدست نیروی بافتد،که این چشم پوشی آن ازمنطقه ،اقتصاددنیا رابخطراندازد.