اعتراضات ایران و ماهیت و چهره واقعی برخی دولت های غربی را هویدا نمود!

از این دولت های غربی مردم ایران یقین بدانند آبی گرم نخواهد شد!و امید بستن به اینکه سران این دولت ها در آینده آزادی ایران از دست دژخیمان کمک حال و یاری رسان مردم سرزمین مان باشند، باید بگوییم زهی خیال باطل که دل بستن به بیگانگان هیچ ثمری نداشته و نخواهد داشت.

از این دولت های غربی مردم ایران یقین بدانند آبی گرم نخواهد شد!و امید بستن به اینکه سران این دولت ها در آینده آزادی ایران از دست دژخیمان کمک حال و یاری رسان مردم سرزمین مان باشند، باید بگوییم زهی خیال باطل که دل بستن به بیگانگان هیچ ثمری نداشته و نخواهد داشت.
39سال که برخی دولت های غربی که منافعشان با دوام حکومت سرکوب درآمیخته شده است و سرنگونی رژیم به چپاول های بی حد و حصر آنها پایانی می بخشد!تنها روزی که احساس نمایند ادامه حضور حاکمان ایران منفعتی نصیب آنها و کشور متبوعشان نداشته باشند،آن زمان برای برندازی رژیم یاری کننده مردم خواهند بود.
خیزش مردم ایران که آغاز شد ،عکس العمل دولت های غربی در مواجه با این تحرکات مردمی بیانگر این است که آن دسته کشورهایی که دائما تریبون بدست گرفته و در رسانه های بین المللی از حقوق تضیع شده مردم ایران در برابر حاکمان قدرت صحبت به میان می آوردند!تنها در حد ژست رسانه ایی و شعارهای دهان پر کن باقی خواهد ماند.
اعتراضات مردمی ایران که بیشتر از دل مردم رنج کشیده و ستم دیده قشرهای کم درآمد و بی بضاعت خسته از فقر،تبعیض، بیکاری و گرانی کارد به استخوانشان رسانده است !لازم می دید دولت های غربی که خود را مدافع حقوق بشر قلمداد می کنند با فشار آوردن به مقامات دولت سرکوب و استبدادیی ایران ،عرصه را بر ایشان و عوامل آنها چه در داخل و چه خارج از مرزها تنگ کنند تا پایشان را از روی خرخره ملت ستم دیده ایران بردارند!
اما در کمال تعجب و تاسف این کشورها بجای اعمال فشار به حکومت سرکوب ،با ایجاد تحریم و محدودیت برای ایران باعث ایجاد فشار مضاعف بر مردم می شوند!
برخی این کشورها و دولت های ایشان چنان حیات و مماتشات با رژیم حاکم ایران گره خورده است که ادامه حیات حاکمان زور در ایران در راس برنامه هایشان است.
دلیل این موضوع نیز کاملا واضح و روشن است!زمانی که سران رژیم برای دوام سلطنت شان بر ایران حاضرند از نفت و گاز سرزمین ایران که سرمایه ملی و پر ارزش متعلق همه مردم است گذشته و بصورت یک سوم قیمت تولید در اختیار غربی ها قراردهند .(قراردادهای کرسنت،شل،فروش گاز به نروژ که تازه ترین خدمات رژیم به غربی هاست)و سایر عامل های انرژی و ذخایر معادن سرب و روی را با قیمت های نازل و زیر قیمت کف بازارهای جهانی هبه می نمایند .بنابراین دولتهای غربی این یقین را به حکومت استبدادی خواهند داد که از حمایت های ایشان بهره مند خواهند بود.
اعتراضات داخلی آغاز شد حال اگر به این موضوع بدبین نباشیم که بخاطر تعطیلات سال نو میلادی سران برخی کشورهای غربی حتی یک حمایت ساده در رسانه ها از خیزش مردم ایران صورت ندادند و این بی اعتنایی بعد از پایان تعطیلات ژانویه ادامه دارد.
جالب و قابل تامل تر از این سکوت و بی توجهی سران غربی آنجا بود که ایرانیان خارج از کشور نیز در حمایت از هموطنان داخل تصمیم و اقدام به تجمعات اعتراضی در مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های رژیم ایران شدند!در کمال حیرت و شگفتی برخورد قهری و چکشی برخی کشورهای غربی در مواجهه با این تجمعات بود که حتی با رفتار زشت و خشونت آمیز پلیس همراه بود تا تجمع کنندگان که در فضایی به دور از خشونت تنها به شعار دادن مبادرت می کردند!رفتارهای نیروهایی امنیتی این کشورها هزاران علامت سوال در ذهن شان ایجاد نمود.
روی دیگر سکه این کشورها و حاکمان شیاد و سراپا دروغ و نیرنگ این بود که حتی مجوز هیچ تجمع و گردهمایی ایرانیان را نپذیرفته و با صدور بخشنامه به مراکز پلیس خواستار برخودی جدی با این تجمعات شدند.
برخی دیگر از این دولت های به ظاهر مدافع حقوق بشر با دادن مجوز در ساعات پایانی شب عملا به معترضین تفهیم نمودند که تجمع آنها در زمانی صورت می پذیرد که سفارتخانه تعطیل است و ابعاد خبری هم نخواهد داشت!در واقع برگزاری در خفا کمک بزرگی به رژیم نمودند .
نتیجه این خیزش مردمی نمایان شدن چهره واقعی غربی هاست که در این روزها صلاح و مصلحت در این می بینند که رژیم به حضورشان در قدرت باقی بمانند.
این یک حقیقت بسیار حیاتی است بهترین سلاح در برابر حکومت سرکوب اتحاد و یکدستی خود مردم بدون اتکاء به بیگانگان برای رسیدن به پیروزی در مقابل رژیم است.

انتشار از: