اطلاعیه مهم جهش، جبهه هواداران شاهنشاهی مردم‌سالار ایران

خیزش و مبارزه ملی برای براندازی فرقه دیکتاتوری غاصب ایران، در تداوم و قوت روزافزون است.

خیزش و مبارزه ملی برای براندازی فرقه دیکتاتوری غاصب ایران، در تداوم و قوت روزافزون است.

به شایعات و یاس پراکنی های عده ای معلوم و محدود، توجه نکنید.

 

هم میهنان عزیز، مبارزان قهرمان... اندیشه وران سیاسی :

امروز گاه انست که با قبول و احترام به اقبال عمومی ملت ستمدیده ایران برای انتخاب شاهزاده رضا پهلوی بعنوان زبان گویای ملی در عرصه بین المللی و الترناتیوی برای تمرکز در راهبری شایسته خیزش ملی علیه فرقه دیکتاتوران، احترام بگذاریم و با گذر و چشم پوشی از عنادها وتعصبات اندیشه ای که نتیجه ای جز چهار دهه نکبت و فلاکت برای مردم ایران و غالب باورمندان به گرایشهای دیگر نداشته و نخواهد داشت، با اتحاد در عمل (و نه در باور و اندیشه سیاسی) همه باهم بسوی یک هدف : براندازی فرقه دیکتاتوری حاکم با حمایت و تداوم خیزش مردمی به پیش رویم تا به دور از هر گونه اجبار و نسخه پیچی سیاسی و اجتماعی برای ملت، راه را برای یک انتخابات ازاد در فردای ایران ازاد فراهم سازیم.

از کانالهای مجازی شاهزاده حمایت کنید ودر انتشار ان کوشا باشید.

هدف ایشان تزریق شخص بعنوان حاکم اینده ایران نیست، بیش از سه دهه، تمام همت ایشان برای ازادی میهن و برپایی انتخاباتی ازاد است که دران ایرانیان بدون هیچ اجبار و ترس و محدودیتی شکل سیاسی حکومت را انتخاب کنند.

 

دبیرخانه جهش، جبهه هواداران شاهنشاهی مردم‌سالار ایران.

جمعه 22 دیماه 1396.

 

 

آدرسهای رسمی در فضای مجازی

 

Official Website: www.RezaPahlavi.ORG

 

Telegram: https://t.me/OfficialRezaPahlavi or @OfficialRezaPahlavi

 

Facebook: https://www.facebook.com/pahlavireza/

 

Twitter: https://www.twitter.com/pahlavireza

 

Instagram: https://www.instagram.com/officialrezapahlavi/

 

YouTube: www.youtube.com/RezaPahlavi

 

SoundCloud: https://soundcloud.com/rezapahlavi

 

Family Instagram: https://www.instagram.com/rpfamilyphotos

 

Reza Pahlavi Photography: https://www.instagram

 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: