دى ماه خونين

ديدى چگونه باد ز هر آشيان ربود
هر پوپكى كه خواست به پرواز پر گشود؟!
ديماه سرد آمد و سوزش به جان نشست
مامِ وطن ز سوزِ دىِ سرد رخ شَخود(١) ؟!
افتاد كاج و سرو و صنوبر فرو شكست

منوچهر برومند م ب سها

دى ماه خونين
ديدى چگونه باد ز هر آشيان ربود
هر پوپكى كه خواست به پرواز پر گشود؟!
ديماه سرد آمد و سوزش به جان نشست
مامِ وطن ز سوزِ دىِ سرد رخ شَخود(١) ؟!
افتاد كاج و سرو و صنوبر فرو شكست
وز صَرصَرى كه آمد و توفيد و غم فزود ؟!
نقّاشِ شومْ دستِ قلمْ سرخ ِروزگار
ديماه ِخون كشيد و به دنياىِ دون نمود ؟!
طومار مرگ و نامهء عمر تباه خلق
در گوش ظالمان زمان هيچ و پوچ بود ؟!
ليكن سها چو خون ز چكه كُنَدْ، دشت لاله خيز
سيلى شود عظيم و بَرَدْ آنچه نيش سود !!!
شخودن: به معنى خراشيدن و چنگ زدن است.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: