اعتراضات سراسری ۹۶؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها در دو دهه گذشته