آگهی قلابی ،تاکتیک نزدیکان خامنه ای

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: