آمریکا بر تقویت توان دفاعی مقابل چین و روسیه تمرکز می‌کند