طاقت ماچ کردن هایتان در خیابان را نداریم، به مراسم اعدام می رویم !!

مردم با خرد ما خوب می دانند که تماشای اعدام در ملا عام، راهی است برای گشایش مشکلات، یک چیزی تو مایه های آجیل مشکل گشاد !! اما ترکاندن لاو و ماچ در انظار عمومی به ویژه، فعل قبیحه ای است که از هیچ انسان مومن و ایمان داری، چه واقعی و چه مجازی سرنمی زند. این داستان عروسک های خیمه شب بازی نیست، داستان مترسک های سرجالیز است.

اگر روزی توانستید ببینید که مردم ایران برای دیدن این صحنه های فجیع اعدام در انظار عمومی، همه با هم پشت به کارگردانان این صحنه های فجیع کردند !! و به تماشا نایستادند، بدانید آن روز عمر جمهوری اسلامی به پایان رسیده است.
اکنون جرم و جنایت در ایران کم نیست و شاید بسیار هم زیاد است. با توجه به اینکه نظام اسلامی به خوبی می داند که تکرار چنین رفتارهایی در جامعه، کسی را نمی ترساند که هیچ ، بلکه وقیح تر و بدتر هم می کند !! اما باز اصرار بر تکرار آن دارد، چون:
"این اثبات حکومت مغرهای منجمد و بی خرد است".

 

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: