آیا سرنوشت ایران در همین سال رقم خواهد خورد؟

ویدئو
گفتگوی کنشگران سیاسی: بهرام آبار، حسن کیانزاد و مانی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: