گفتگوی جعفر عظیم زاده با سایت اتحاد

در پی سرکوب کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه، جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتگو با سایت اتحاد، مردم و کارگران شوش و دزفول را به حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه فراخوان

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: