رهبر دراویش گنابادی ،مردم و ماموران را به آرامش دعوت کرد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: