اراک بپاخاست


خیزش کارگران خشمگین هپکوی اراک - ۱۶بهمن
شعار: درود بر ستمگر، مرگ بر کارگر

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: