مصاحبه رادیو امید با بنی طرف درباره مسایل ملیتها وآینده ج ا

این رادیو پرسش های زیر را با یوسف عزیزی بنی طرف در میان گذاشت که پاسخ های او را در این مصاحبه رادیویی می شنوید. ۱- با توجه به کثرت ملی و قومی وکثرت زبانی و اتنیکی و با توجه به بی حقوقی اتنیک های غیرفارس در ایران دیدگاه تان را در باره وضعیت حقوقی اتنیک های غیرفارس در سیستم اداری ایران پس از جمهوری اسلامی بیان کنید ۲- دیدگاه گروه های اپوزیسیون درباره حقوق ملیت ها چیست (چپ، مدهبیون، سلطنت طلبان و ملی گراها) ۳- دیدگاه شما درباره دعوت اپوزیسیون فارس برای اتحاد علیه رژیم جمهوری اسلامی و...

         

 

نظردهی با فیسبوک: