اخراج سی و پنج تن از پرسنل بیماربر بیمارستان امام خمینی

اخراج سی و پنج تن از پرسنل بیماربر امام خمینی تهران به دلیل اعتراض به سه ماه پرداخت نکردن حقوق

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: