تجمع کارگران کیان تایر

تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر روبروی ساختمان وزارت صنعت در اعتراض به حقوق معوقه چند ماهه با شعارترسید نترسید ما همه با هم هستیم و حضور نیروهایی امنیتی/ ۱۷ بهمن

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: