اين نتيجه عدم آموزش و تحصيل به زبان مادري است

معلم فارس فقط كلمات زدن، را فهميده و فكر مي كنه داره ازً كشتن شخص حرف ميزنه.
حيه يعني نار
شبيل يعني بيل
راسش ، به معني سر ادميزاد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: