فوری،15 بهمن، ارومیه، در کنار دریاچه خشک شده ارومیه، درگیری

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: