تجمع دست فروشان منطقه 15تهران

در اعتراض به جمع کردن بازار روز در نزدیکی شب عید (امروز)

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: