آقای خامنه ای! ببین با ملت چه کرده ای که دنبال دلقک راه می افتند دنبال تو نه!؛