ریگان به کارتر از اینکه اجازه دادیم شاه سقوط کند،ننگ ماست

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: