رضا پهلوی :تنها راه دست بر داشتن آخوند ها از حکومت است

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: