پژوهش ها یی در باره کرانه جنوبی دریای کاسپین

فصلنامه به طور کلی آکادمیک مربوط به زبان ، فرهنگ و تاریخ … کرانه جنوبی دریای مازندران است . نویسندگان از دانشمندان و پژوهشگران نامدار روسی و ایرانی هستند . در صورت تصویب ،امیدوارم صفحه آرای شما ، دستی به ترکیبش بکشدتا به صورت استاندارد در آید ، بدان خاطر که برخی نویسندگان آن در اروپا و در دانشگاهها ی معتبرحضور دارند و نیز در ایران ، ضمن آن که برخی نویسندگان ، اساتید پروازند . نکته دیگر آن که: محل نشر ، تاریخ انتشار وحتی مدیر مسئول از جانب شما ذکر شود نهایت امتنان است با سپاس فراوان

در اردیبهشت سال 94 ، دعوت دانشگاه لاماناسوف مسکو بودم برای سخنرانی درباره » تاریخ ، فرهنگ ، هنر و زبان » مازندران باستان از آغاز تا هزاره دوم پیش از میلاد… پس از سخنرانی دومم در دپارتمان زبان های ایرانی آکادمی علوم روسیه ، ، از ریاست دپارتمان زبان های ایرانی ، بانو پرفسور النا مالچانوا خواستم ، ضمن داشتن کرسی مازندران شناسی در این دپارتمان، فصلنامه مشترکی داشته باشیم  … و ایشان بسیار محترمانه پذیرفتند . مجموعه اعضای فرهنگستان هم استقبال کردند که با شرح مختصر در مقدمه آمده است . وقتی برگشتم  ، ارشاد مازندران و برخی دانشگاه ها … مازندران در نشستی نسبت به دستاوردهای سفر اقبال نشان دادند و حتی ریاست میراث فرهنگی و …استان به شوخی گفت :» طیار ، آخر روس ها ترا بردن مسکو »  خلاصه آن که دانشگاهی تقبل انتشار فصلنامه را کرد و حتی در آن جا پایه گذاری دانشگاه مازندران شناسی را گذاشتم و به مدت یک سال برنامه دروس را تدوین کردیم و حتی وزارت علوم موافقت کرد . تا این که یک روز گفتند ما باید سر دبیر فصلنامه باشیم و 6 الی 10 نفر دکتر از وابستگان ما باید جز هیات تحریریه باشند ( برای تفاخر در داشتن رزومه ) گفتم در توافق کتبی چنین چیزی نداشتیم . تلویحی گفتند دستور است . نپذیرفتم . فصلنامه را جای دیگر برای انتشار بردم که بسیار روی خوش نشان دادند اما پس از سه ماه » سر کارم » گذاشتند. داستان ملا نصرالدین را قطعامی دانید که روزی به اوگفتند :» ملا ، چرا این همه سرت کلاه می گذارند تجربه نمی کنی ؟ » پاسخ داد :» آخه هر دفعه جوری کلاه می گذارند که با دفعه پیش فرق می کند »

 به هر ترتیب ،از آن جایی که مقاله هایم از سال 2012 تاکنون ( تا چاپ مقاله ی » بهار عربی ، تقبیح یا تحسین 2017) در سایت دوستان لوموند دیپلوماتیک و شما ( مجله هفته لوموند )منتشر شده ، مهم تر آن که ، بخش فرهنگی هم دارید . صلاح دیدم برای نشر برای شما بفرستم که امیدوارم تنهایم نگذارید به ویژه آن که ما عادت نکردیم به قول شما «وسط دوصندلی بشینیم «.

فصلنامه به طور کلی آکادمیک مربوط به زبان ، فرهنگ و تاریخ … کرانه جنوبی دریای مازندران است . نویسندگان از دانشمندان و پژوهشگران نامدار روسی و ایرانی هستند . در صورت تصویب ،امیدوارم صفحه آرای شما ، دستی به ترکیبش بکشدتا به صورت استاندارد در آید ، بدان خاطر که برخی نویسندگان آن در اروپا و در دانشگاهها ی معتبرحضور دارند و نیز در ایران ، ضمن آن که   برخی نویسندگان ، اساتید پروازند . نکته دیگر آن که: محل نشر ، تاریخ انتشار وحتی مدیر مسئول از جانب شما ذکر شود نهایت امتنان  است با سپاس فراوان

                                                            طیار یزدان پناه لموکی 20/11/96

 https://haftehmagazin.files.wordpress.com/2018/02/...

منبع: 
مجله هفته
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: