آذربایجانیان 5000 سال است ایرانی هستند

رئیس سابق مجلس جمهوری اران: صحبت از اسمیله شدن حماقت است
رسول قلی اوف: نه این اسمیله شدن نیست، وطنشان ایران است، چه اسمیله شدنی؟ من متوجه نمیشوم؟! اسمیله شدن چیست؟ 5000 سال است در آن خاک زندگی میکنند و اسم آن خاک امروز ایران است، آنجا اسمیله شدن وجود خارجی ندارد، شما از کجا این اسمیله شدن را پیدا کردید؟! آنجا اسمیله شدن وجود ندارد وطن او ایران است این یک حقیقت است، ما را روسیه اشغال کرد و به خاک آنها الحاق شدیم.

بخشهای از سخنان رسول قلی اوف:

گر روسیه اینجا را در سال 1813 و 1828 اشغال نمیکرد امروز ما هم در کنار همان آذربایجان ج.ن.و.ب.ی جز ایران بودیم، اینطور است دیگر اینگونه میشد و و طنمان هم ایران بود نامش ایران بود.
 
به همین دلیل اینطور نیست از اسمیله شدن نمیتوان سخن گفت، موضوع این است که آنهای که از میان ما بعضی وقتها میگویند که باید رفت و آذربایجان ج.ن.و.ب.ی را آزاد کرد، این سفاهت است واقعا درک این حماقت و سفاهت دشوار است، آن آذربایجان ج.ن.و.ب.ی مورد نظر شما عکس این مسئله را فکر میکند، آنها فکر میکنند کی این جمهوری آذربایجان جز ترکیب ایران خواهد شد و آن حق و عدالتی که 100 سال پیش از دست رفته دوباره به حق‌دار خواهد رسید.
 
ما ملت جالبی هستیم، یادتان میآید که در دوران حزب جبهه خلق (مترجم:حزب پان ترکهای جمهوری اران) میگفتند ما به تبریز خواهیم رفت و پرچممان را در آنجا به اهتزاز در خواهیم آورد، بابا جان تو نمیتوانی به خان کندی رفته پرچم خودت را در آنجا به اهتزار درآوری (مترجم: منطقه ای جنگی در جمهوری اران) چه تبریزی؟ از کدام تبریز صحبت میکنید؟!

 

منبع: 
ایمیل
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر داریوش افشار

عنوان مقاله: 
آذربایجانیان 5000 سال است ایرانی هستند
نظر : 
بسیار هم خوب و به جا بود. درود بر این مرد فرهیخته و شریف که حسابی در میان خود ترک پنداران تجزیه طلب، بلوا به راه انداخته است. ایرانیان آذری هزاران سال است که در این کشور زندگی می کنند و تنها زبان آنها امروزه ترکی آذری شده است و دگرش زبان نه کسی را فارس می کند و نه ترک. پارسیان ترک زبان امروز بر بخش های آذری نشین میهن، چون همیشه حکم صاحب خانه را دارند و هم تباران آن سوی ارس، حکم از مام میهن دورافتادگان را. این بحثی ملی و میهنی است و ارتباطی با رژیم خونریز ولایت فقیه ندارد. اگر قرار باشد کشوری تجزیه شود، آن جمهوری جعلی آذربایجان است که باید به ایران بپیوندد، به همان کشوری که روزی از آن جدا شده.

ترک با آذری دو تاست و ما آذری هستیم نه ترک.
عدم انتشار شده: 
false