سخنراني در كپنهاك به مناسبت سالگرد كومله

به مناسبت ٢٦ بهمن سالگرد تأسيس كومله در شهر كپنهاك مراسمي به همين منظور بر گزار خواهد شد
سخنرانان: دکتر گلمرادی، دکتر مهرداد درویش پور،ایلخانی زاده

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: