مهرداد درویش پور:آیا ایران آبستن انقلابی دیگریست؟

سخنرانی مهرداد درویش پور در سالگرد کومله در کپنهاک:

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: