سوئد: احمدرضا جلالی شهروند سوئد است و نباید اعدام شود