مصاحبه شبکه‌ی «در تی وی» با قربانیان تجاوز جنسی «سعید طوسی»

«دلیل اصلی رسانه‌ای شدن پرونده سعید طوسی، اتهامات او نبوده بلکه اعمال نفوذهای وی برای جلوگیری از اجرا شدن عدالت بوده است.»

منبع: 
شبکه جهانی در تی وی
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: