احمدی نژاد می گوید یا من را بازی می دهید یا بازی را به هم می زنم!