جهانگیری: حل مسایل ایران در گروی حل مسایل سیاسی است