گوگوش ، عكس رضا شاه و هيجان مردم در كنسرت تركيه

تعداد مشاهدات: 
1112

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: