افشاگری بسیار تند عبا س پالیزدار از محمود احمدی نژاد

تعداد مشاهدات: 
929

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: