نمایندگان پارلمان‌ سه کشور اروپایی خواستار حفظ برجام شدند