دکتردوشوكی: برجامً ،موميايي رضا شاه و در باره کنفرانس لندن

گفتگوًی کیانوش توکلی با دكتر دوشوكي در بارهً سفر رییس جمهور فرانسه به واشینگتن و سر نوشت برجامً ، چگونگی برخورد با جسد موميايي رضا شاه وگزارشي در باره كنفرانس لندن ارایه کرده اند که اینک آماده پخش است :

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: