روحانی سنی: سلاح‌های توزیع شده میان بلوچ‌ها جمع‌آوری شود