دیدار با سید علی صالحی- سال 1374 خاطرات. قسمت دوم

این دیدار در سال 1374 در تهران، توسط م. روان شید برنامه ریزی، تنظیم و فیلم برداری شد.
این برنامه برای نخستین مرتبه است که پخش می شود.
قسمت دوم

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: