بررسى راهكارهاى اتحاد ملل تحت ستم ايران.بخش اول

فیلم برنامه این هفته دیالوگ تلویزیون گوناز، زیر عنوان"بررسى راهكارهاى اتحاد ملل تحت ستم ايران" را در دو بخش در اینجا می بینید. مهمانان اين برنامه: آريا جبار پور از حزب دموكرات كردستان، دكتر شهسوار كريم زاده فعال بلوچ و إستاد فلسفه در دانشگاه هاى انگلستان، فرامرز بختيار، رهبر حزب اتحاد بختيارى و لرستانات و يوسف عزيزى بنى طرف. بخش اول

         

 

نظردهی با فیسبوک: