مجلس نمایندگان آمریکا: اقدام نظامی علیه ایران مجوز ندارد